close

Doręczenie zastępcze a nieaktualne nazwisko

29 listopada 2017 r.
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 105/16 uznał, iż wysłanie przesyłki sądowej pod aktualny adres oraz imię i nazwisko odbiorcy to warunki uznania za skuteczne doręczenia zastępczego.


Zgodnie z art. 139 k.p.c. sąd uznaje za skutecznie doręczoną przesyłkę dwukrotnie awizowaną, ale niepodjętą w terminie. Pismo składa się w placówce operatora pocztowego lub urzędzie właściwej gminy, a zawiadomienie o tym (awizo) umieszcza się na drzwiach mieszkania lub w oddawczej skrzynce pocztowej (z pouczeniem o miejscu i terminie odbioru). Jeżeli adresat nie odbierze pisma w ciągu 7 dni, to po upływie tego terminu następuje powtórna próba zawiadomienia. Datą doręczenia pisma sądowego jest data, w której upłynął termin do odbioru złożonego pisma w oddawczym urzędzie pocztowym, jeżeli przed upływem tego terminu adresat nie zgłosił się po odbiór.

Problem pojawia się w sytuacji, gdy wysyłka skierowana została na nieaktualne nazwisko. Sąd Rejonowy w Grudziądzu zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym czy warunkiem uznania za skuteczne doręczenia zastępczego w trybie art. 139 k.p.c. jest wysłanie przesyłki sądowej na aktualne nazwisko adresata”.
 
Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę:
„Doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 § 1 k.p.c. może być uznane za dokonane wtedy, gdy przesyłka sądowa została wysłana pod aktualnym adresem oraz imieniem i nazwiskiem odbiorcy.”

W uzasadnieniu powyższej uchwały SN podkreślił, iż  adresat pisma powinien być w sposób niebudzący wątpliwości zawiadomiony o nadejściu pisma sądowego oraz o miejscu i sposobie jego odbioru. Z tego względu przy doręczaniu pisma sądowego, a w szczególności przy doręczaniu tzw. zastępczym, konieczne jest zachowanie wszystkich wymagań formalnych gwarantujących zawiadomienie adresata o nadejściu przesyłki i stworzeniu mu rzeczywistej możliwości jej odbioru, a jakiekolwiek uchybienie powoduje nieskuteczność doręczenia przesyłki.
 

Poprzedni wpis: Nie wolno zlicytować mieszkania, które nie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym

Kolejne wpisy: