close

Nie wolno zlicytować mieszkania, które nie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym

14 grudnia 2017 r.
Nie jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji z lokalu mieszkalnego, jeżeli prawomocnym wyrokiem sądu, ze względu na niespełnienie wymagań, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst Dz. U. 2015.1892 ze zm.), została stwierdzona nieważność umowy o ustanowieniu odrębnej własności tego lokalu.

W piątek 8 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą nie wolno zlicytować mieszkania, które nie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym. Uchwała jest wynikiem rozpoznania zagadnienia prawnego, wystosowanego przez Sąd Okręgowy w Krakowie:
Czy dopuszczalne jest prowadzenie egzekucji z nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu, dla którego założono księgę wieczystą w sytuacji, gdy lokal ten nie spełnia, i również w chwili ustanowienia jego odrębnej własności oraz dokonania wpisu tej własności do księgi wieczystej nie spełniał, wymogów samodzielnego lokalu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali?

W omawianym przykładzie, mieszkanie uznano za niesamodzielny lokal, gdyż wchodzi się do niego poprzez recepcję hotelu. To również było przyczyną wcześniejszego unieważnienia umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu. Zdaniem SN do obrotu prawnego można dopuścić mieszkanie, które jest samodzielne, tj. spełniające wymagania, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, a zatem:
- spełnia odpowiednie wymagania budowlano-techniczne
- jest wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
- istnieje możliwość korzystania z niego bez konieczności korzystania z innego samodzielnego lokalu.
 

 

Poprzedni wpis: Osoba ubezwłasnowolniona częściowo nie może wystąpić o rozwód

Kolejne wpisy: