close

Odwołanie pracownika z urlopu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

 
12 sierpnia 2017 r.
Sezon urlopowy w pełni, pojawia się więc pytanie czy pracodawca może, a jeśli tak to w jaki sposób, odwołać pracownika z urlopu. Prawo pracownika do wypoczynku zapewnia art. 66 ust. 2 Konstytucji RP. Zgodnie z jego treścią, pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. W art. 152 § 1 kodeksu pracy wskazano natomiast, iż pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.
 
Kodeks pracy dopuszcza jednak możliwość odwołania pracownika z urlopu. Przepis art. 167 k.p. stanowi, iż pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, ale tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Przez okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu należy rozumieć szczególne potrzeby pracodawcy, które nie mogłyby być zaspokojone bez obecności pracownika odwołanego z urlopu.
 
W jaki sposób zatem poinformować pracownika o odwołaniu z urlopu? Przepisy nie regulują tej formy co oznacza, iż dla oświadczenia pracodawcy dopuszczalna jest każda forma. Oświadczenie to musi jednak zostać złożone pracownikowi w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p.).
 
Pracownik, co do zasady, nie ma obowiązku poinformowania pracodawcy o miejscu wypoczynku bądź podania mu innych informacji (np. numeru telefonu komórkowego), jedynie w zupełnie wyjątkowych sytuacjach pracodawca może domagać się tego na podstawie obowiązku pracownika dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.). Dotyczy to głównie mocno specjalistycznych stanowisk, trudnych do zastąpienia. 
 
Jednak pracodawca często dysponuje prywatnym nr telefonu pracownika. Pojawia się więc pytanie o możliwość odwołania pracownika z urlopu podczas rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem maila lub sms-em. Zagadnieniem tym zajął się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2017 r. (sygn. akt II PK 26/16):
Powód przebywał na urlopie wypoczynkowym, odebrał telefon od przełożonego, który stwierdził, że jest potrzebny w pracy z powodu nowego projektu. Rozmowę przerywały zakłócenia, gdyż powód. prowadził samochód. Po kilkunastu minutach przełożony wysłał SMS -a, a następnie maila na skrzynkę prywatną odwołanie z urlopu. Sąd Najwyższy orzekł, iż „pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym nie ma obowiązku kontrolowania poczty elektronicznej”. Podkreślił ponadto, iż „pracownik, który korzysta z urlopu wypoczynkowego, zwolniony jest (…) czasowo z obowiązku świadczenia pracy i pozostaje czasowo poza sferą pracowniczego podporządkowania. Co oczywiste, nie utrzymuje w tym okresie stałego, codziennego kontaktu z pracodawcą. Nie należy zatem wymagać od niego, (…), aby odczytywał intencję pracodawcy odwołania z urlopu wypoczynkowego, z faktów konkludentnych, na przykład z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w przedostatnim dniu urlopu, w której uzyskuje informację, że jest potrzebny w pracy”.
 
Oświadczenia pracodawcy musi zatem wyraźnie wskazywać, że ten odwołuje pracownika z urlopu, a pracownik, poza szczególnymi wyjątkami, nie ma obowiązku kontrolować poczty elektronicznej czy też nawet odbierać telefonu lub odczytywać sms-y.
 

Poprzedni wpis: Komornik nie może doliczyć VAT-u do opłaty egzekucyjnej

Kolejne wpisy: