close

Zachowek pomniejszy przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości

 
17 sierpnia 2017 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 sierpnia 2017 r. (0113-KDIPT2-2.4011.114.2017.1.KR, LEX nr 353702) uznał, iż kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości jest wartość nominalna wierzytelności, która wygasła w wyniku przeniesienia na podatniczkę udziału w nieruchomości w ramach datio in solutum.
 
W przedmiotowej sprawie sąd zasądził podatnikowi i  jego bratu kwotę w wysokości 80 000 zł tytułem zachowku po zmarłym ojcu.  W związku z brakiem zapłaty należności przez spadkobiercę przystano na zwolnienie z długu w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Dług wyliczony został na kwotę ok. 200 000 zł. Strony w akcie notarialnym oświadczyły, że wierzytelność wygasła.

Rok później nieruchomość została sprzedana. Podatnik na zapytanie o możliwość uznania wydatku na nabycie nieruchomości w wysokości wartości wierzytelności składającej się z należności głównej, odsetek oraz kosztów sądowych objętych wyrokiem sądu, która wygasła w wyniku przeniesienia na nią udziału we współwłasności nieruchomości w ramach datio in solutum, za koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziału we współwłasności nieruchomości, otrzymała odpowiedź twierdzącą.

Fiskus uznał, iż sprzedaż udziału w nieruchomości, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt, że nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału. Zatem, uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu. Kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o PIT, jest wartość nominalna wierzytelności podatnika, na którą składają się należność główna, odsetki oraz koszty procesu zasądzonych wyrokiem Sądu tytułem zachowku, która wygasła w wyniku przeniesienia na podatnika udziału w nieruchomości w ramach datio in solutum, stanowiącej wydatek na nabycie zbywanego udziału w nieruchomości. (czytaj więcej)
 

Poprzedni wpis: Użycie cudzej karty płatniczej jako kradzież z włamaniem

Kolejne wpisy: