close

 

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię Radcy Prawnego Łukasz Mężyński obejmuje:
- udzielanie porad prawnych;
- sporządzanie opinii prawnych;
- reprezentację przed Sądami;
- reprezentację przed organami administracji publicznej;
- prowadzenie negocjacji i mediacji;
- opracowywanie projektów aktów prawnych.

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną również w formie porad prawnych on-line.

 

 

Dziedziny prawa

Prawo cywilne

 • ochrona dóbr osobistych,
 • ochrona własności i posiadania
 • zniesienie współwłasności
 • użytkowanie wieczyste, zasiedzenie, zastaw, hipoteka, służebności
 • czyny niedozwolone, odszkodowanie
 • zadośćuczynienie
 • roszczenia z tytułu zawartych umów
 • sprzeciw od nakazu zapłaty

 

 

Prawo gospodarcze

 • bieżąca obsługa przedsiębiorców,
 • założenie działalności gospodarczej
 • analiza i sporządzanie umów,
 • windykacja należności

 

 

 

 

 

Prawo spadkowe

 • przyjęcie, odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe
 • zachowek
 • zrzeczenie się dziedziczenia
 • zbycie spadku

 

Postępowanie egzekucyjne

 • wniosek o wszczęcie egzekucji
 • czynności w toku egzekucji
 • windykacja należności
 • poszukiwanie majątku dłużnika
 • zabezpieczenie wierzytelności
 • dochodzenie roszczeń od zarządu spółek
 • powództwo przeciwegzekucyjne, opozycyjne i ekscydencyjne
 • skarga na czynności komornika

 

Prawo administracyjne

 • ochrona środowiska
 • własność przemysłowa,
 • scalanie, podział, wywłaszczenie nieruchomości
 • sporządzanie odwołań, skarg, wniosków

 

 

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • rozwód
 • separacja,
 • zawieszenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • opieka i kuratela
 • podział majątku wspólnego,
 • rozdzielność majątkowa
 • alimenty

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • analiza, sporządzanie umów o pracę, rozwiązanie i wypowiedzenie stosunku pracy,
 • uprawnienia związane z macierzyństwem,
 • mobbing, dyskryminacja,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • zakaz konkurencji,
 • rozwiązywanie sporów z pracodawcą lub pracownikiem
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego

 

Wynagrodzenie

Przejrzyste ustalenie zasad wynagrodzenia to bardzo istotna kwestia, dlatego wynagrodzenie Kancelarii w konkretnej sprawie każdorazowo ustalane jest przez radcę prawnego z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usług prawnych. Usługi prawne świadczone przez Kancelarię są opodatkowane 23% stawką podatku VAT.

 

Wysokość wynagrodzenia zależy od:

1)   Niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego,

2)   Zakresu świadczonej pomocy prawnej,

3)   Wartości przedmiotu sprawy,

4)   Zawiłości sprawy.

 

W Kancelarii stosowane są trzy sposoby wynagradzania:

1)  Ryczałtowe –forma rozliczeń stosowana najczęściej i obejmuje jednorazową opłatę za wykonanie zleconej usługi (np. za prowadzenie sprawy sądowej w danej instancji, za przygotowanie pisma, sporządzenie projektu umowy itp.). Wielkość wynagrodzenia zależy od koniecznego nakładu pracy w konkretnej sprawie.

2)  Godzinowe – podstawą określenia wynagrodzenia jest poświęcony czas na pracę dla danego klienta. Forma najkorzystniejsza dla podmiotów, potrzebujących stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze.

3)   Uzależnione od wyniku sprawy (tzw. success fee) – dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od osiągnięcia określonego rezultatu,

Wynagrodzenie płatne jest przed rozpoczęciem świadczenia przez radcę prawnego pomocy prawnej. W uzasadnionych przypadkach, płatność wynagrodzenia może zostać rozłożona na raty lub odroczona.

W sprawach sądowych podstawę ustalenia wynagrodzenia stanowią stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804 ).