close

Zmiany w Prawie o ustroju sądów powszechnych

11 sierpnia 2017 r.
Jutro wchodzi w życie nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, zwiększająca uprawnienia ministra sprawiedliwości dotyczące powoływania i odwoływania prezesów sądów. Nowela wprowadza także zróżnicowanie wieku wcześniejszego przejścia sędziów w stan spoczynku dla kobiet – 60 lat i mężczyzn – 65 lat, co budzi zastrzeżenia Komisji Europejskiej, dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć.


Dotychczas prezesi sądów apelacyjnych i okręgowych powoływani byli przez ministra sprawiedliwości po uzyskaniu opinii zgromadzeń ogólnych sądów, natomiast prezesi sądów rejonowych przez prezesów sądów apelacyjnych z zastosowaniem procedury opiniowania kandydata. Odwołać prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych można było natomiast w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych, a także niemożności pogodzenia pełnienia dalszej funkcji z dobrem wymiaru sprawiedliwości. Obecnie wprowadzono możliwość odwołania także w razie rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych i szczególnie niskiej efektywności działań w zakresie pełnionego nadzoru administracyjnego lub organizacji pracy w sądzie lub sądach niższych (opinia Krajowej Rady Sądownictwa byłaby wiążąca przy większości 2/3 głosów).


Sporo kontrowersji budzi przepis przejściowy przewidujący możliwość odwołania prezesów i wiceprezesów sądów przez ministra sprawiedliwości, bez zachowania powyższych wymogów, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.


Inne istotne zmiany to równy przydział spraw sędziom losowo, w ramach poszczególnych kategorii oraz zasada niezmienności składu orzekającego. Nowela przewiduje też, iż sędzią sądu apelacyjnego będzie mógł zostać sędzia sądu rejonowego lub prokurator z 10-letnim stażem pracy.
 

Poprzedni wpis: Odwołanie pracownika z urlopu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

Kolejne wpisy: